https://uydudreambox.swedishforum.net
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
En son konular
» Canli MAc Izleme linki
Dıseqc motor kurulumu EmptyPaz Ekim 06, 2019 11:10 am tarafından turk9999

» DreamBox Kullanıcılarına özel FLASHWIZARD 7.02 Türkçe
Dıseqc motor kurulumu EmptyC.tesi Eyl. 17, 2016 8:48 am tarafından turnurbil

» E2 Setting 7,13,19,42
Dıseqc motor kurulumu EmptyPaz Kas. 01, 2015 10:04 am tarafından codegen

» Redline Aradiginiz hersey tek link Her zaman guncel Arkadaslar
Dıseqc motor kurulumu EmptyC.tesi Eyl. 26, 2015 5:57 am tarafından UCANKUS004

» Çökmüş Dreambox DM 500S Kurtarma
Dıseqc motor kurulumu EmptySalı Eyl. 22, 2015 12:43 pm tarafından yavoth

» DM800HD Clone Patched Images (Sim 2.01 SSL#84D OE2.0)
Dıseqc motor kurulumu EmptyPerş. Tem. 02, 2015 2:38 pm tarafından Admin

» All Files in Our Enigma2 Addons
Dıseqc motor kurulumu EmptyÇarş. Tem. 01, 2015 10:55 pm tarafından ttys

» E2 - Dreamboxedit_setup 5.1.1.1 ile İP TV eklemek
Dıseqc motor kurulumu EmptyPaz Mart 22, 2015 1:48 am tarafından AHMCEL

» Ace Stream Media 3.0.3 programı ve paylaşım bölümü
Dıseqc motor kurulumu EmptyPerş. Mart 05, 2015 1:59 pm tarafından Admin

Arama
 
 

Sonuç :
 


Rechercher çıkıntı araştırma

Haber

Html Kodları
http://www.btgroup.com.tr/tr/
Canli Radyo

Fbml Kodları

http://www.btgroup.com.tr/tr/
Temmuz 2021
PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Takvim Takvim


Dıseqc motor kurulumu

Aşağa gitmek

Dıseqc motor kurulumu Empty Dıseqc motor kurulumu

Mesaj tarafından Admin Ptsi Ara. 26, 2011 10:46 pm

Dıseqc motor kurulumu


Diseqc motorlu anten kurmak aslında hiç
de göründü?ü kadar zor de?ildir. Üç i?lem yapabilen ve biraz bilgisayar
kullanabilen herkes (ki bu yaz?lanlar? okuyabilecek bilgisayar
bilgisine sahip olan herkes yapabilir) art?k profesyonel bir ?ekilde
anten kurabilir. S?f?r hata ile kurulumu yapmak isteyen herkesin ekstra
ihtiyac? olan ?ey sadece bir su terazisi ve pusulad?r.

Antenin kurulumuna ba?lamadan önce kurulumda gereksinim duyaca??m?z baz?
bilgileri ya?ad???m?z yere göre uyarlayarak bir kenara not etmemiz
gerekmektedir. Yani ?imdi elimize bir ka??t kalem alarak balkona/çat?ya
ç?kmadan önce baz? bilgileri not etmemiz gerekmektedir. Burada örnek
olarak yaz?lanlar?n tümü ?stanbul'da ya?ayanlar içindir. Verilen
örneklerdeki de?erleri; herkes tablolar ve programlar sayesinde kendi
ya?ad??? yere göre dönü?türecektir.


1. ÇANAK ANTEN?M DÜNYADA HANG? KONUMDA BULUNUYOR : Öncelikle ya?ad???n?z
yerin enlem ve boylam bilgilerinin ö?renilmesi gerekmektedir. Bunun
için Tablo-1'de verilen bilgiler ?????nda il merkezlerine göre
bulundu?unuz yerin enlem ve boylam bilgilerini bir yer not edin.(D?KKAT
Tablodaki de?erleri sadece il merkezinde oturuyorsan?z dikkate al?n)
E?er ya?ad???n?z yer bu tabloda bulunmuyorsa BURAYA t?klayarak "Search
String" yazan yere ya?ad???n?z ili/ilçeyi/köyü yazarak enlem (latitude)
ve boylam (longitude) bilgilerinizi bir kenara not edin. (?stanbul için
Boylam=28.98.00
Enlem=41.01.00)

2-B?R TÜRLÜ ANLA?ILAMAYAN DO?RU GÜNEY'?N (SIFIR NOKTASI

REFERANS NOKTASI) TESP?T ED?LMES? : S?f?r noktam?z? (do?ru güneyi)
bulabilmemiz için referans almam?z gereken uyduyu belirlememiz
gerekmektedir. Tan?mlar bölümünde uydular?n gökyüzünde bir yay çizerek
durdu?unu ve diseqc motorlar?n do?u bat? ekseninde bu yay? (klark ku?a?i
) tarayarak uydulara yönlendi?ini belirtmi?tik. Gökyüzüne bakt???m?zda
klark ku?a??n?n en üst noktas? (tepe noktasi ) bizim tam güneyimizdir
(pusulada kuzey 0'a göre 180 derece). ??te biz bu yüzden s?f?r noktas?
olarak bizim tam güneyimizdeki yani klark ku?a??n?n en tepesindeki
uyduyu referans almak zorunday?z. Uzayda uydular bu s?f?r noktas? tepe
olmak üzere do?uya ve bat?ya do?ru ufukta yay ?eklinde dizilirler.
Fiziksel olarak (Dünyan?n yuvarlakl??? nedeniyle ?stanbul'da ya?ayanlar
450W Panamsat 1R ile 900E Yamal 102 aras?ndaki uydulardan ufuk çizgisi
alt?nda kald???ndan yay?n alabilirler-Lütfen dikkat ediniz e?er bu
bölgeye transponder'lar?n? yönlendirirseler demek istiyorum yay?n
al?rs?n?z demiyorum) S?f?r noktas? yanl?? ayarlan?r ise motorun
hareketi s?ras?nda klark ku?a??ndan sapma olur ve tepe noktas?n?n
solunda ve sa??ndaki birkaç uydudan ba?ka hiçbir uydudan yay?n alamay?z.
(?ekil-1 - ?stanbul için örnek verilmi?tir)
Tablo-1'de gördü?ümüz gibi ?stanbul'un koordinatlar?nda boylam olarak
28.98 de?eri verilmi?ti. Yani ?stanbul Greenwich 00 kabul edildi?inde 28
derece 98 dakika do?uda bulunmaktad?r. ?stanbul ?ehri ile yakla??k
ayn? boylamda hangi uydu vard?r ? Tabi ki 28.20 do?udaki Astra-2
uydusu. Bu durumda ?stanbul'da gökyüzüne bakan bir ki?i tam 180 derece
güney yönüne bakt???nda en tepedeki uydu 28.20 do?udaki Astra-2
uydusudur ve di?er uydular gökyüzünde ?ekil-1'de görüldü?ü gibi
s?ralan?r. ??te diseqc motorumuzda s?f?r noktas? do?ru ayarland???nda
bu ?ekildeki gibi bir yay çizerek gökyüzünü tarar ve uydulara yönlenir.

Diseqc motorlar iki tiptir. Birincisi motor dire?e montaj yap?ld???nda
anteni ta??yan kol a?a?? bakmaktad?r (Stab HH). Di?erinde ise kol yukar?
bakmaktad?r.(Next
Geotrack Moteck Roxsat vs.) ?kisinde de genel mant?k tamamen ayn?d?r. Stab HH motorlar emsallerine göre çok sessiz çal???rlar
3. MOTORUN KUTUSUNDAN ÇIKARTILARAK PARÇALARININ MONTAJININ YAPILMASI
KURULMASI : Her marka ve modelin montaj? genel olarak birbirine
benzemektedir. Fakat hangi model olursa olsun uygulanacak ad?mlar
ayn?d?r. Önce motor kurulum ?emas?nda belirtildi?i gibi birle?tirilir ve
yere dik bir boruya ba?lan?r. Daha sonra a?a??ya veya yukar?ya bakan
motorun koluna antenimiz ba?lan?r. Burada motorun montaj?n? bunu uzun
uzun anlatmaya gerek olmad???n? dü?ünüyorum ve iki motor tipi için
uygulanacak ad?m? k?saca ?ekil-2'de görebilirsiniz.
4. MOTORU BALKONDA VEYA ÇATIDA KURULACA?I D?RE?E MONTE ETMEK : Kurulumun
belki de en hassas a?amalar?nda biri de buras?d?r. Çünkü belki de
kesilerek delinerek dubel çak?larak vs yap?lan bir direk montaj? düzgün
yap?lmaz ise en ba?a dönülmek zorunda kal?n?r. Motorun ve antenin
ba?lanaca?? dire?in yeryüzüne kesinlikle 90o aç? yaparak monte edilmesi
en önemli kurallardan biridir. Aksi takdirde motorunuz do?ru güneye
yönlense de Klark Ku?a??'na oturmaz. ?imdi balkona çat?ya veya bahçeye
motor ve anteninizin tak?laca?? dire?in montaj?n? yap?n. ?ekil-3 ve
?ekil-4'teki gibi en önemli nokta kesinlikle yere dik olarak
oturtulmas?d?r. Bunun için en güvenli ve hassas yöntem bir su terazisi
veya gönye kullanmak olabilir.
5. DISEQC MOTORUN D?RE?E BA?LANMASI : ?imdi diseqc motorumuzu yere tam
90o (dik) aç? yapacak ?ekilde sabitledi?imiz dire?imize yerle?tiriyoruz
ve s?k??t?rma kelepçelerini s?k?yoruz. Bu a?amada çok fazla s?kmaya
kesinlikle gerek yoktur. Çünkü ileride ince ayar yapmam?z gerekecektir.
A?a??ya kaymayacak ?ekilde s?kmak yeterlidir. ?imdi alttaki kelepçeyi
biraz daha fazla s?k?n. Böylece anteni yerle?tirdi?imize a??rl?k yaparak
a?a??ya kaymas?n? önlemi? oluruz.
6. DISEQC MOTORUN YÜKSELTME AÇISININ (ELEVATION ANGLE) AYARLANMASI : 4.
maddedeki dire?in montaj?n?n yere dik olmas? kadar önemli bir hususta
diseqc motorumuzun yükseltme aç?s?n?n (elevation) do?ru ayarlanmas?d?r.
Kolu yukar?ya ve a?a??ya bakan modellerin tümü için yükseltme aç?s?
(elevation) bulundu?unuz enlemdir. Örnek olarak ?ekil-7 ve ?ekil-8' de
görülen iki tip motor için ?stanbul ?ehri göz önüne al?narak bu
ayarlar?n Tablo-1'den 41 derece ayarlanmal?d?r. Herkes bulundu?u konuma
göre bu aç?y? kendi enlem de?erlerine ayarlas?n. (Bulundu?u konumun
enlemini bilmeyenler 1. maddeyi okusunlar
7. ÇANAK ANTEN?N HAZIRLANMASI VE LNB'N?N TAKILMASI : Çanak antenimizi
kurulum k?lavuzunda belirtildi?i ?ekilde montaj?n? yap?yoruz. Burada
dikkat edilmesi gereken LNB tutaca?? için e?er offset anten
kullan?yorsan mutlaka kullan?lan kolun sa?lam ?ekilde monte edilmesi
e?it olarak ve simetrik bir ?ekilde sa?lam olarak monte edilmesi
gerekir. ?imdi anlataca??m LNB'nin çanak LNB tutaca??na monte edilmesi
kurulumun en hassas bölümlerinden biridir. Burada dikkat edilmesi
gereken en önemli husus LNB'nin önden bakt???m?zda yer düzlemi ile
(yeryüzü) paralel ?ekilde sabitlenmesidir. Yani diseqc motor s?f?r
noktas?ndaki uyduda iken kesinlikle sa?a sola çevrili olmamas? yeryüzüne
paralel olmas? çok önemlidir.(LNB'ye s?f?r noktas?ndaki uyduda
polarizasyon verilmez) (?ekil-9) Bunun yan?nda ofset ve parabol antenler
için LNB'nin en uç noktas?n?n (yani FEED k?sm?n?n) kesinlikle çanak
anten üreticisinin öngördü?ü odak uzakl???nda olmas? çok önemlidir.
8. ÇANAK ANTEN?N DISEQC MOTORUN KOLUNA MONTE ED?LMES? : Art?k dire?e
ba?lanan diseqc motorumuz antenimizin montaj? için tamamen haz?rd?r. Bu
maddede yaz?lanlar?n da uygulanmas? konusunda çok hassas olunmal?d?r.
Çünkü burada yap?lan hata diseqc motorunuzun çal??mas? esnas?nda klark
ku?a??na oturmama ve birkaç uydudan ba?ka uydudan yay?n alamama
sonucunu do?urur. Diseqc motorlarda offset antenler de parabol antenler
de kullan?lmaktad?r. Önce ald???m?z anteni içinden ç?kan k?lavuza göre
haz?rlamam?z gerekmektedir. Diseqc motorlar tipine göre 1.20 m.'ye
kadar antenlerle sa?l?kl? çal??maktad?r. Daha büyük çapta bir anten
kullan?rsan?z ilk etapta her ?ey düzgün gidiyormu? gibi görülebilir.
Kuvvetli rüzgarlar?n yükü ile zamanla antenin kulunda bo?luklar meydana
gelir ve bundan sonra hafif rüzgarlarda bile yay?n kalitesi etkilenir.
Bu yüzden 1.20 m. den büyük veya 17 kg.dan daha a??r antenleri
kesinlikle diseqc motorunuza ba?lamay?n. Antenimizi kurduktan sonra
dikkatlice diseqc motorumuzun koluna takal?m. Burada dikkat edilmesi
gereken konu antenin mount'unun kesinlikle simetrik olarak kola monte
edilmi? olmas?d?r. ?ekil-10 ve ?ekil-11'da motor kolu ile mount orta
çizgisinin ayn? hizada olmas? gerekti?i hususu aç?klanm??t?r. E?er
çanak diseqc motorun koluna bir kelepçe ile tak?l?yorsa kesinlikle bu
kelepçenin orta noktas? ile mount'un orta noktas? ayn? hizada
olmal?d?r. (?ekil-12) Bu i?lemler tamamland?ktan sonra yapmam?z gereken
elimize pusulam?z? al?p çanak antenimizin arkas?ndan bakt???m?zda tam
güneye (South- 180o) yönlendirilmesini sa?lamakt?r. Kulland???m?z
pusulan?n bir miktar manyetik sapmas?n?n oldu?u dikkate al?nmal?d?r. Bu
ayar? yaparken eviniz bir camiye bak?yorsa k?ble yönünden de
faydalanarak yön bulabilirsiniz. Ben ilk ayarlarken pusula kullanmad?m
camiden faydalanarak do?ru güneyi tahmin ettim. Ama teknolojiden
faydalanmak her zaman dogru oland?r. Fakat zaten biraz sonra do?ru
güneydeki uyduyu ayarlarken ince ayar yapaca??m?zdan bu sapmay?
kar??layaca??z.
9. MOTORUN LNB (LNB' ?LE MOTOR ARASINDAKI ) VE REC (UYDU ALICI/DISEQC
SWITCH VE MOTOR ARASINDAKI ) BA?LANTILARINI YAPMAK : Diseqc motorumuz ve
çanak antenimiz art?k ba?lant?lar?n?n yap?lmas? için haz?r hale
gelmi?tir. Diseqc motorumuzun üzerinde iki adet F-Connector'le ba?lant?
yap?lacak ba?lant? yeri mevcuttur. Bunlardan biri uydu al?c?m?zdan
gerekli enerjiyi ta??r (yani uydu al?c?m?zla motor aras?nda ba?lant?
kurar) di?eri ise LNB ile motor aras?ndaki ba?lant?y? kurar.
10. KURULUMU YAPILAN ANTEN-DISEQC MOTOR KOMB?NASYONUNUN UYDU ALICISINDAN
AYARLARININ YAPILMASI: Diseqc motorumuzun antenimizin ve uydu
al?c?m?z?n tüm ba?lant?lar? tamamlanm??t?r. Ayarlar?n rahat bir ortamda
yap?labilmesi için bir ufak TV'yi antenimizin yan?nda bulundurmam?z
gerekmektedir. Çünkü ince ayarlar yaparken TV'nin yan?m?zda bulunmas?
gereklidir. Burada anlatacaklar?m Next 8000 XCAM model uydu al?c?s?
kullan?larak verilmi?tir. Di?er uydu al?c?lar?nda da benzer menü ve
ayarlar yap?lmaktad?r. Arkada?lar kendi uydu al?c?lar?nda benzer
menülerden ayarlar? seçsinler.
11. USALS DESTE??NE SAH?P B?R UYDU ALICISI VE DISEQC MOTOR ?LE UYDU
ALICISINDAN AYARLARININ YAPILMASI: Ba?l?ktan da anla??laca?? gibi bunun
için hem uydu al?c?s?n?n hem de kulland???m?z diseqc motorun USALS
deste?inin olmas? gerekir. Piyasadaki hemen hemen her uydu al?c?s?n?n
USALS deste?i vard?r. Fakat diseqc motorlar için ayn? ?ey söylenemez.
Örne?in Next marka diseqc motorun USALS deste?i yoktur. ?imdi
kurulumumuza kald???m?z yerden devam edelim. Önce "Uydu ?smi" yazan
yerde ?stanbul için örnek verdi?imize göre 28.20 do?udaki Astra-2
uydusu seçilir. Ba?ka yerlerde ya?ayan arkada?lar?m?z kendi s?f?r
noktalar?na denk gelen uyduyu seçecektir. Örne?in Bitlis'te ya?ayanlar
için s?f?r noktas?ndaki uydu 420 do?udaki Turksat 1C uydusudur.
(Bulundu?unuz yerin boylam? ile ayn? noktada bulunan uydu.) Daha sonra
"??lem" yazan seçenekten USALS'? seçelim.
malzemesi daha sa?lamd?r ve dolay?s?yla daha pahal?d?r parabol
anten kullan?l?yorsa kurulum k?lavuzunda belirtilen odak uzakl???n?n tam
sa?lanmas? ve kollar?n ayn? boyda
Yaln?z burada atlamamam?z gereken bir konu vard?r.(?n?allah çok kafa
kar??t?rmam) Bu uydudaki sinyaller ?stanbul için 90-105 cm.lik çanak
antenlerle al?nmayacak kadar zay?f olabilir. Yani diseqc motorumuz için
max. 120 cm.lik çanak kullanmak zorunda oldu?umuz ve genellikle uydu
yay?nlar?n? izleyen arkada?lar?m?z?n 90-105 cm.lik çanak antenler tercih
etti?ini dü?ünürsek s?f?r noktas?n?n ayarlanmas?nda bu uydu için 90
cm.lik antenlerde belki sorun ya?anabilir. ?stanbul d???nda ya?ayan
arkada?lar da ayn? sorunla kar??la?abilmektedir. Mesela Ankara ili 32.52
derece do?u boylam?nda yer almakta fakat bu koordinatta tam pusula
güneyinde bir uydu bulunmamaktad?r. Bu durumda çanak s?f?r noktas?nda
referans ald?g?m?z uydu ile secti?imiz uydu aras?nda ne kadar fark var
ise a?a??da anlataca??m sinyal bulma i?lemi tamamland?ktan sonra
motorumuzu o kadar do?uya veya bat?ya döndürmemiz laz?md?r. Bir örnek
vermemiz gerekirse diyelim ki ?stanbul için boylam de?eri 029.0 derece
do?u ve Arabsat 2B 30.00 do?u oldu?una göre bulundu?umuz boylam ile
referans uydumuz aras?nda 1 derece kadar bir fark olu?maktad?r. ??te bu
yüzden %100 do?ru bir kurulum olmas? için ilk kurulumda hassas bir
ayara gerek duyulmaktad?r.

?imdi i?in en önemli k?sm?n?n giri?ini yapaca??z. Diseqc motorumuza
bulundu?umuz yerin koordinatlar?n? tan?taca??z. "Cihaz boylam?" yazan
yerek gelerek OK'e bas?yoruz ve s?f?r tu?una basarak ba?lay?p
bulundu?umuz yerin koordinatlar?n? yaz?yoruz.(?stanbul için 029.0
E-28:98:00-Do?u-bat? ayar?n? kumandan?n sa? tu?uyla yap?yoruz ve Türkiye
için E olmas? gerekir) (?ekil-19) Daha sonra ayn? ?ekilde "Cihaz
enlemi" yazan yere gelerek bulundu?umuz yerin enlemini giriyoruz.
(?stanbul için 041.0 N-41:01:00-Kuzey-Güneyayar?n? kumandan?n sa?
tu?uyla yap?yoruz ve Türkiye için N olması gerekir
________________

Admin
Administrator

Erkek Mesaj Sayısı : 2857
Points : 6936
Reputation : 7
Kayıt tarihi : 03/05/11

https://uydudreambox.swedishforum.net

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz