https://uydudreambox.swedishforum.net
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
En son konular
» Canli MAc Izleme linki
Çanak Ayarı Genel Kurulum EmptyPaz Ekim 06, 2019 11:10 am tarafından turk9999

» DreamBox Kullanıcılarına özel FLASHWIZARD 7.02 Türkçe
Çanak Ayarı Genel Kurulum EmptyC.tesi Eyl. 17, 2016 8:48 am tarafından turnurbil

» E2 Setting 7,13,19,42
Çanak Ayarı Genel Kurulum EmptyPaz Kas. 01, 2015 10:04 am tarafından codegen

» Redline Aradiginiz hersey tek link Her zaman guncel Arkadaslar
Çanak Ayarı Genel Kurulum EmptyC.tesi Eyl. 26, 2015 5:57 am tarafından UCANKUS004

» Çökmüş Dreambox DM 500S Kurtarma
Çanak Ayarı Genel Kurulum EmptySalı Eyl. 22, 2015 12:43 pm tarafından yavoth

» DM800HD Clone Patched Images (Sim 2.01 SSL#84D OE2.0)
Çanak Ayarı Genel Kurulum EmptyPerş. Tem. 02, 2015 2:38 pm tarafından Admin

» All Files in Our Enigma2 Addons
Çanak Ayarı Genel Kurulum EmptyÇarş. Tem. 01, 2015 10:55 pm tarafından ttys

» E2 - Dreamboxedit_setup 5.1.1.1 ile İP TV eklemek
Çanak Ayarı Genel Kurulum EmptyPaz Mart 22, 2015 1:48 am tarafından AHMCEL

» Ace Stream Media 3.0.3 programı ve paylaşım bölümü
Çanak Ayarı Genel Kurulum EmptyPerş. Mart 05, 2015 1:59 pm tarafından Admin

Arama
 
 

Sonuç :
 


Rechercher çıkıntı araştırma

Haber

Html Kodları
http://www.btgroup.com.tr/tr/
Canli Radyo

Fbml Kodları

http://www.btgroup.com.tr/tr/
Temmuz 2021
PtsiSalıÇarş.Perş.CumaC.tesiPaz
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Takvim Takvim


Çanak Ayarı Genel Kurulum

Aşağa gitmek

Çanak Ayarı Genel Kurulum Empty Çanak Ayarı Genel Kurulum

Mesaj tarafından Admin Ptsi Ara. 26, 2011 10:51 pm

Çanak Ayarı Genel Kurulum


ANTENLERİN YER SEÇİMİ


Montaj yapılacak yerin keşfi sırasında 3 şeye özellikle dikkat edilmelidir.
Anten direğinin sağlam bir şekilde tespit edilebileceği bir zemin
bulunması. (Beton platform çatı terası asansör makine dairesi üstü türü
zeminler bu iş için özellikle uygun olmaktadır.) Sabit antenler için
zeminin düşey veya yatay hatta eğimli olması sorun değildir. Çelik
dübel ankorajının uygun şekilde yapılabileceği tercihan beton zemin
aranmalıdır. Böyle bir zemin bulunamaması halinde çelik konstrüksiyon
veya betonarme olarak bu zemin hazırlanır. Kiremit çatılarda çatı
mahyası anten montaj ayağı ve matkap girecek kadar kiremitler
söküldükten tahtalar kesilip açıldıktan sonra ayak çatı tavan betonuna
çelik dübeller ile monte edilir. Antenin ve direğinin büyüklüğüne göre
8-16mm arası çaplı dübeller kullanılır. Esnemesi olmayan ahşap
konstrüksiyon üzerine veya balkon demirlerine de montaj yapılabilir.

Montaj noktas?n?n sözkonusu uydu azimut ve elevasyonunda gökyüzünü
engelsiz görebilir durumda olmas?. ( Hareketli antenler için bu tüm
sabit uydular?n bulundu?u Clarke ku?a??n? görebilmesi demektir.) Ayr?ca
montaj noktas?n?n yerel mikrodalga linklerinin veya kuvvetli manyetik
alanlar?n güzergah? üzerinde de bulunmamas?na dikkat edilmelidir.

Montaj noktas?n?n servis ve ayar i?lemleri s?ras?nda ya da daha sonra
ba?ka bir uyduya ayar de?i?ikli?i yapmak istendi?inde çana??n
döndürülebilmesini veya LNB'ye elle eri?ilebilirli?i engeller bir
konumda olmamas?. Çana??n mekanik olarak hasar görebilece?i ?iddetli
rüzgarlar uçu?an objeler konaklayan iri ku?lar?n güzergah?nda
bulunmamas?. ?iddetli is kurum çamur böcek istilas? veya kimyasal
kirlenmelere maruz kal?nacak yerlerin seçilmemesi gerekir. Antenin
görü? alan? önüne daha sonra geçebilecek konstrüksiyon in?aat veya
büyüyen a?açlar antenin çal??mas?n? engeller. Y?ld?r?m çekebilen aç?k
alanlarda özel tertibat gerekir. Ayr?ca çanak anten güne? ???nlar?n? da
LNB üzerine odaklad???ndan güne?in ö?len saatlerinde tam da uydunun
bulundugu pozisyondan geçti?i durumlarda olu?acak yüksek hararet LNB yi
tahrip edebilir.

Seçilen konuma anten dire?inin sa?lam bir ?ekilde tespit edilmesi anten
montaj?n?n en önemli k?sm?d?r. Hareketli (polar) antenler için dire?in
yere 90 derece dik tespit edilmi? olmas? gerekir. Bu durum anten montaj
ve ayar?na geçilmeden önce ölçülerek kontrol edilmelidir. Vidalar?n
daha sonra rüzgar vibrasyonuyla kendili?inden gev?emesini engellemek
için daima yayl? pullar kullan?lmal?d?r. E?er anten demir aksam?n?n
kaplamas?na korozyon bak?m?ndan yeterince güvenmiyorsan?z soraki bir
servis s?ras?nda korozyon yüzünden aç?lamaz duruma gelmesini engellemek
için de vida ve elevasyon çubu?u di?lerinin ince bir gres tabakas?yla
kaplanmas? tavsiye edilir. Dire?in tespit edildi?i zeminin bir alt kat
ile su yal?t?m?n? bozmamak için hem ankraj?n yap?lmas? s?ras?nda hem de
direk montaj?ndan sonra özel yal?t?m önlemleri almak gerekir.

Seçilen anten kullan?ld??? yerin özelliklerine uygun olmal?d?r.
Polyester (fiberglass) antenler mekanik (rüzgar yükü vs.) zorlamalara
daha dayan?kl?d?r. Ancak zamanla çatlama ve nem alarak deforme olabilme
olas?l??? yüksektir. Metal antenler ise s?vama veya pres aluminyum veya
saç offset veya parabol olu?una göre çe?itlidir. Yekpare kaynakl?
veya 8-24 parçal? montajl? olabilir. Perfore (delikli) veya solid
olabilir. Saç antenlerin kaplamas? zay?fsa k?sa sürede korozyon
(paslanma) riski fazlad?r. Çok rüzgarl? yöreler için tercih edilebilecek
olan perfore saç antenlerde bu risk daha yüksektir. Alüminyum antenler
ise ince ve yumu?ak malzemeden s?vanm??sa k?sa sürede (rüzgar v.s.)
deforme olabilir. 1.2m den küçük çapl? antenler için genellikle offset
form tercih edilir. Parçal? antenlerin ise üretimi ve montaj? daha
pahal? ve zahmetli oldu?undan genellikle tercih edilmemektedir.

Ayni çap ve özellikteki antenlerin marka ve modele göre farkl? verimliliklerde olduklar? unutulmamal?d?r.

Anten dire?i seçilen antenin ayr?lmaz bir parças? olmakla beraber monte
edilece?i zeminin dü?ey veya yatay olu?una göre uygun özellikte
seçilerek temin edilir veya baz? durumlarda kaynakla özel tarzda
modifiye edilerek yap?l?r.

Çanak kurulacak yer ve dire?in özellikleri teknik uygunluklar?n ötesinde
görünüm özellikleri bak?m?ndan da ilgililerin onay?na ve bulundu?u
yerin in?aat standartlar?na tabidir. Direk bütün bu esaslar gözönünde
bulundurularak ve ileride sökülmesi gerekti?indeki ko?ullar da gözönüne
al?narak monte edilmelidir.

Dire?in dikli?i sa?laml??? ve izolasyon durumu kontrol edildikten sonra çanak montaj?na geçilir.

Çanak tüm parçalar? do?ru olarak tak?ld?ktan sonra dire?in tepesine
oturtulur. Bu safhada tüm tespit vidalar? s?k?lmal? ve LNB odak uzakl???
kontrol edilmelidir. Çana??n parabol geometrisi hiçbir ?ekilde deforme
edilmemi? olmal?d?r. Ta??nma veya dire?in bulundu?u yere ç?kart?lmas?
s?ras?nda geometrisini bozacak herhangi bir darbe veya stres alm??
olmas? çana??n verimini çok fazla dü?ürür. Bu bak?mdan ayardan önce
antenin yüzey düzgünlü?ü ve kenardan kenara bak?larak ayn? düzlemde
oldu?u iyice kontrol edilir. Tam bir düzlem üzerine yat?r?ld???nda bütün
kenarlar? de?meyen bir çanaktan iyi verim al?nmas? mümkün de?ildir.

Çana??n düzleminde oldu?u a?a??daki ?ekilde gösterildi?i gibi çana??n
kenar?ndan kenar?na birbirine dik iki ip (veya tel) gerilerek kontrol
edilebilir. Birbirine dik ipler aras?nda bo?luk varsa bu bo?luk s?f?ra
indirilecek ?ekilde çanak esnetilerek tüm çevresi bir düzlem üzerine
getirilmeye çal???l?r.
Ayara geçilmeden önce azimut ve elevasyon ayarlar?na yarayanlar d???nda
tüm vidalar s?k?l?r. LNB'nin çana??n tam ortas?na bakt??? ve kenar
düzlemine tam dik durdu?u kontrol edilir.

Antenin istenen uydu pozisyonuna ayarlanmas? için kullan?labilecek
çe?itli alet ve cihazlar bulunmaktad?r. Çana??n mekanik olarak istenen
uyduya bakar konuma ayarlanabilmesinde pusula ve e?immetre kullan?l?r.
Bunun için öncelikle bulunulan yöreye göre o uydunun yerel ve kalk??
aç?lar?n?n bilinmesi gerekir.

Türkiyenin çe?itli yörelerinden en çok kullan?lan 20 uydu konumuna ait
gerekli azimut (yerel açi ve elevasyon (kalk?? aç?si) bilgileri ile
polarizasyon aç?lar? AZ EL POL tablomuzda verilmi?tir.

Bu bilgilere göre pusulayla azimut (yerel açi e?immetre ile de elevasyon
(kalk?? aç?si ayarlan?r. (Bkz. ?ekil 1) Her ikisinin birlikte oldukça
kolay ve hassas bir ?ekilde ayarlanabilmesi amac?yla yap?lm?? özel
enstrumanlar da mevcuttur.

Çana??n mekanik olarak uyduya yönlendirilmesinden sonra LNB tak?larak
gelen sinyal ölçülür. Bu i? için de $25 -den $15.000 e kadar çe?itli
de?erlerde enstrumanlar kullan?labilir. En ucuz ve basit olan? gelen
sinyali "kanarya" tabir edilen çe?itli tonda ses i?aretine veya ibreli
bir "sinyalmetre" gösterge de?erine dönü?türen enstrumanlard?r. Bu
enstrumanlarla azimut radyo data i?aretinin özelli?ine göre tam olarak
ölçülmesini güç gürültü enterferans durumlar?n?n belirlenmesini sa?lar.

Her durumda azimut elevasyon ve polarite (LNB kendi etraf?nda
döndürülerek) ayarlar? al?nan sinyali en yüksek de?ere ayarlayacak
?ekilde yap?l?r. Son olarak odak uzakl??? (fokus LNB ile çanak
aras?ndaki mesafe) deneyerek ve mm baz?nda ölçerek kontrol edilir. LNB
do?ru odaklanm?? ise çana?a yakla?t?rd???n?zda da uzakla?t?rd???n?zda
da sinyal zay?flamal?d?r.

LNB'nin tam merkezde ve maksimum sinyal seviyesi sa?layacak odak
uzakl???nda oldu?u kontrol edildikten sonra ayar i?lemi tüm vidalar
s?k?larak bitirilir.Seçilen LNB ve feed al?nacak yay?n ve kullan?c? say?s? özelliklerine
göre C veya Ku band? R/L V/H Single Switchable Wideband Universal Dual
Quad olabilir. Sinyal /Gürültü oran? (S/N) fiyat?na göre en dü?ük K/dB
de?erinde olmal?d?r.

Kullan?m ?ekline göre basit LNB+Feed ya da LNBF olabilece?i gibi OMT
depolarizör corotor dipleksör multifocus (2 veya daha çok LNB grubu)
gibi çe?itli parçalar?n kullan?ld??? bir asamble ?ekil de
uygulanabilir. Antenin offset veya parabol olu?una al?nacak yay?n?n
C/Ku band? olu?una ya da antenin sabit veya hareketli olu?una göre
seçilecek feedhorn ve di?er malzemelerin farkl? olaca?? unutulmamal?d?r.

Tek ya da çok kullan?c?n?n bir veya daha çok çanaktan yay?n alma
durumlar? da kullan?lacak malzeme ve montaj konfigürasyonlar?n? farkl?
farkl? yapmaktad?r. Çok kullan?c?l? uygulamalarda al?nacak her
polaritenin ayr? ayr? da??t?m kutusuna getirilmesi esast?r.

Çanak yerinden kullan?c?n?n (TV'nin ve uydu al?c?s?n?n ya da sinyal
da??t?m merkezinin) bulundu?u yere kadar olan kablo güzergah?n?n
olabildi?ince k?sa seçilmesi gerekir. 30m nin üzerinde mesafeler için
sinyal kayb? dikkate al?narak özel önlemler gerekebilir. Standart olarak
dü?ük kay?pl? RG6 kablo ve F tipi ba?lant? elemanlar? seçilir.
Kablonun ezilme k?l?f?n?n çatlamas? durumlar?nda sinyal verimi dü?erek
sistemde ar?za olu?ur. K?sa devre ve di?er hatlardan kaçaklar
cihazlarda hasara yolaçabilir.

Ek yerlerinden so?uk havalarda vakum ile nem çekme s?cak havalarda ise
buharla?ma ile nem tüm kontaklara i?leyerek korozyon yapmas? ve
ar?zalara yol açmas?n?n engellenmesi için tüm ek yerlerinde özel
izolasyon önlemleri al?nmal?d?r.

Feed sisteminin (komple LNB grubu) merkezlenmi? ve do?ru odak
uzakl???nda oldu?unu kontrol ediniz. Uydu tarama i?lemine ba?lamedan
önce feed'in veriminin iyi durumda olmas? önemlidir.

Çana??n arkas?ndan bakt???n?zda kol (aktüatör-motor) ba?lant?s?
çana??n sa??nda kal?yorsa kol içeri do?ru çekerken çanak sa?a (bat?ya)
do?ru d??a do?ru iterken ise sola (do?u yönünde) hareket etmelidir.
Anten bu hareketi s?ras?nda gökyüzündeki sabit uydular?n bulundu?u
ku?a?? (a?a??daki ?ekle bak?n?z) bir yay çizerek tarar. Yani hareket
sahas?n?n en ortas?nda en yukar? bakar konumdad?r. Bu konumda iken çanak
tam güneye 180 dereceye (kuzey = 0 derece) bakacak ?ekilde kuzey güney
ayar?n? (anten mount'unun kendi etraf?nda dönmesine izin veren
vidalar? s?karak) yap?n?z. Kolun çekmesiyle antenin etraf?nda döndü?ü
milin yerle yapt??? aç?ya SAPMA aç?s? denir ve bu aç? antenin yerle
yapt??? aç? (elevasyon - kalk?? aç?si na göre 5.5 derece (Sinop 5.85
?stanbul 5.74 Antakya 5.16) ek******. Deklinasyon (e?im) aç?s? denilen
bu aç? gökyüzünde taranan yay?n bombeli?ini de?i?tirir. SAPMA aç?s?
tepede ayar yap?lan (ASTRA kuzey güney yönünü ise kenar uçlardaki (PAS4
Intelsat 601 gibi) bir uyduda ayarlamakt?r. Buradaki basit kural
elevasyon ayarlar?n?n yüksekteki (26.0° Do?u Arabsat 2A veya 19.2° Do?u
Astra gibi) kuzey güney ayar?n?n ise ufka yak?n alçakl?ktaki (100.5°
Do?u Asiasat2 veya 37.5Bat? Orion 1 gibi) bir uyduda yap?lmas?d?r.Tüm elektrik ba?lant?lar?n? kontrol edip cihaza ceryan veriniz.

Ku?a??n ortas?nda tepede (ASTRA veya Eut IIf3) zay?f da olsa bir
sinyal yakalamaya çal???lmal?d?r. Bunun için yukar?da sözü edilen türde
bir sinyal ölçüm cihaz? gerekebilir.

Sinyali ald?ktan sonra bir yay?n frekans?na ayarlanarak sinyal
?iddeti en çok olacak ?ekilde hafifçe do?u veya bat?ya
k?m?ldat?lmal?d?r. Daha sonra al?nan sinyali artt?racak ?ekilde kutup
ekseni aç?s? yeniden ayarlan?r.Feed sisteminizi sinyal ?iddetini artt?racak ?ekilde tekrar
ayarlay?n?z. Bu feed sisteminizin son ayar?d?r. Bu ayara bir daha
dokunmay?n?z.

Ku?a??n bir ucundaki (PAS4 veya Orion 1 gibi) bir ba?ka uyduya
geçerek ikinci bir kanala ayarlanmay? deneyiniz. Burada ve 4 deki sinyal
yakalama s?ras?nda tarama(scan) özellikli bir uydu al?c? veya
enstruman oldukça yararl? olur. Aksi halde cihaz? frekans ve
polaritesini bildi?iniz ve o s?rada yay?n? olan bir kanala ayarlamak
gerekir. E?er hedefledi?iniz uydu yay?n?n? alamazsan?z yukar?da 4 de
buldu?unuz uyduya daha yak?n bir ba?ka uydu seçerek ayn? i?lemi
yapmal?s?n?z. E?er merkezdeki uydunun yak?n?ndakiler d???nda bir uydu
yakal?yam?yorsan?z kuzey güney ayar?n?z önemli ölçüde hatal? demektir.
(Bkz. ?ekil 3)

Buldu?unuz ikinci uydudaki bir kanal? frekans polarite do?u bat? ayarlar?yla olabilen en iyi ?ekilde ayarlay?n?z.

Al?nan sinyalin artmas? için antenin yukar? m? kalkmas? a?a?? m?
inmesi gerekti?ini belirleyiniz. Herikisi de de?ilse anteni
bulundu?unuzun aksi (do?u-bati istikamette en uçtaki bir uyduya
çeviriniz. Tüm uydular tam yerinde görünüyorsa (nadiren olur) madde 12
ye atlay?n?z. E?er ayar gerekiyorsa a?a??daki ?ekle bakarak anteni hangi
yönde çevirmeniz gerekti?ine karar verebilirsiniz.

Kuzey güney ekseni ayar?n? do?ru yönde hafifçe de?i?tiriniz.

?lk buldu?unuz uyduya geri dönerek ku?a??n tam yerine oturtabilmek
üzere yukar?daki i?lemleri tekrarlay?n?z. En iyi sonucu alabilmek için
bu i?lemin ortada en tepedeki uydu d???nda en bat? ve en do?udaki
uydular için de tekrarlanmas? gerekir.ümkünse ortada bat? ve do?u
uçlar?ndaki üç uyduda ayn? polarite format?nda çal???r durumda yay?n?
olan kanallar seçiniz. Skew (polarite kaymasi ve video ince ayarlar?yla
son defa oynayarak bir uydudan en yüksek sinyal seviyesi alacak
ayarlamay? yap?n?z. (??lem sonuna kadar bu ayarlar sabir kalmal?d?r.) 4
den 9 a kadar olan ad?mlar? her üç uyduda da en yüksek de?eri okuyacak
?ekilde tekrarlay?n?z. Bu noktada deklinasyon ofset aç?s?n? da hafifçe
düzeltmeniz gerekebilir. Her üç uyduda da en yüksek okuma de?erini
istikrarl? bir ?ekilde elde edinceye kadar muhtemelen birkaç defa gidip
gelmeniz gerekecektir.

Son olarak en zay?f sinyal al?nabilen uydular ve kanallar denenir.
Ayarlar iyile?tirilerek e?er tüm ku?ak üzerindeki uydulardan en -yüksek
sinyal seviyeleri al?nabiliyorsa anten ayar? bitmi?tir.


Tüm vidalar s?k?l?rken sinyal seviyelerinin azami de?erinde kald??? gözlenmelidir.
Yukar?daki tüm i?lemler s?ras?nda kol(actuator arm) hareketinin
mekanik veya elektriksel s?n?rs?z olarak yap?ld??? farzedilmi?tir. Anten
ayarlar? bitirildi?inde kol da Do?u (E) ve Bat? (W) heriki yöndeki
s?n?rlar?na uygun mekanik s?n?rlara varacak ?ekilde ayarlanarak s?k?l?r.
Kol ayr?ca içindeki nihayet mikro?alterleri sayesinde elektriksel
olarak bu s?n?rlara varmadan kendi kendini durdurur. Kolun tak?l???nda
tutucu bilezi?in kayd?rma yapmayacak ?ekilde çok iyi s?k?lm?? olmas?na
çana?a ba?land??? mafsal noktas?n?n bo?luk olmayacak ve s?k??ma
yapmayacak durumda olmas?na

Anten ayarı bitirildikten sonra antenin uydu alıcısı video cihazı
televizyon müzik seti gibi diğer cihazlarla olan elasikibağlantı düzeni
yukarıdaki şekilde yapılır. DiSEqC 1.2 sistemli polar anten düzeninde
ise bağlantı çok daha basit olup antenden uydu alıcısına sadece bir
koaksiyel kablo gelir TV VCR gibi cihazlara ise sadece bir standart
SCART kablo bağlanır.
________________

Admin
Administrator

Erkek Mesaj Sayısı : 2857
Points : 6936
Reputation : 7
Kayıt tarihi : 03/05/11

https://uydudreambox.swedishforum.net

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz